שדרת התוכן >

זכויות התלמיד

לכל תלמיד הזכות ללמוד בביטחון ובבריאות וליהנות מחופש, כבוד ושוויון.

את זכויות התלמיד בביה"ס ניתן לחלק ל-‎3 קבוצות:

זכויות ההגנה זכויות ההענקה זכויות ההשתתפות

 

זכויות ההגנה הן:

‎ הגנה מפני פגיעה ברגשותיי ובגופי.

הגנה על רכושי הפרטי ועל סודיות שמירה על ייחודי ושונותי ללא אפליה.

 

זכויות ההענקה הן:

ללמוד בתנאים נוחים בחברת מבוגרים וילדים-תומכת

להשתייך מבחינה חברתית וגם להיות מזוהה באופן אישי.

לזכות בשיווין הזדמנויות, בהגשמה עצמית ובמימוש יכולתי וכשרונותיי בלימודים.

 

זכויות ההשתתפות הן:

‎ .להביע בחופשיות את עמדותיי, רצונותיי ורגשותי

‎לזכות להקשבה מתוך התחשבות, שיתוף וכבוד.

להיות שותף בקביעת נהלים שיבטיחו את זכויותיי ובהחלטות הקובעות את גורלי, ליהנות מחופש מידע והליך הוגן.

 

מה אומר החוק?

מטרה

1. חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד1, תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט-2‎1949, בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-3‎1953, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-4‎1988 , ובכל דין אחר.

 

הגדרות

2. בחוק זה – "הועדה" – ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "מוסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-‎1949; "המנהל הכללי" – המנהל הכללי של משרד החינוך; "מנהל המחוז" – מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך; "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך; "השר" – שר החינוך.

 

הזכות לחינוך

3. כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין.

 

פרסום הוראות

4. א הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הועדה. ב הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי המשמעת, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.

 

איסור הפליה

5. א רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה: (‎1) רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך; (‎2) קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך; (‎3) קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך; (‎4) זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם. ב העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף ‎61(א)(‎3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 5.

 

הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

6. א החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; לענין סעיף זה, יראו מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם, אם הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו; השר באישור הועדה יתקין תקנות לענין זה. ב החלטה לפי סעיף קטן (א) תהיה בכתב ומנומקת. ג מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף ‎7, בתוך ‎14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף ההחלטה. ד לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר. ה השר יקבע את סדרי הגשת הערר.

 

ועדת שימוע

7. א בכל מחוז תוקם ועדת שימוע וזה הרכבה.

(‎1) מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש. (‎2) נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון. (‎3) נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון; אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון. (‎4) ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.

ב ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה. ג ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת. ד נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך, סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.

 

עתירה

8. על ההחלטה בערר ניתן לעתור לפני בית המשפט לענינים מינהליים.

 

הזכות להיבחן בבחינות בגרות

9. כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה.

 

אמצעי משמעת

10. כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

 

סייג לענישה

11. מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 

מימוש זכויות

12. מוסד חינוך לא ימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר.

 

מועצת תלמידים

13. א מוסד חינוך יעודד הקמת מועצת תלמידים ולא יעשה כל פעולה למנוע את הקמתה; מסגרת פעילותה תיקבע בהוראות המנהל הכללי בהתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער. ב הוראות סעיף זה לא יחולו על גן ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-‎1949.

 

חובת סודיות

14. מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.

 

ביצוע ותקנות

15. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בתוך ‎6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לביצועו, באישור הועדה.

 

סייג לתחולה

16. א הוראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמי. ב על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יחולו הוראות חוק זה למעט סעיפים ‎6,7 ו-‎13, ואולם רשאי השר, באישור הועדה ובהתחשב באופי המוסד להחיל עליו בצו את הוראות הסעיפים האמורים, כולן או חלקן.

 

זכויות תלמידים

https://www.education.gov.il/zchuyot/mi.htm

הממונה על יישום זכויות תלמידים:

הממונה: גב' טובה בן-ארי

tovabe@education.gov.il

רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91912

טל': 02-5603277

 

זכויות ההגנה הן:‎

הגנה מפני פגיעה ברגשותיי ובגופי

הגנה על רכושי הפרטי ועל סודיות

שמירה על ייחודי ושונותי ללא אפליה

 

זכויות ההענקה הן:

ללמוד בתנאים נוחים בחברת מבוגרים וילדים-תומכת

להשתייך מבחינה חברתית וגם להיות מזוהה באופן אישי

לזכות בשיווין הזדמנויות, בהגשמה עצמית ובמימוש יכולתי וכשרונותיי בלימודים

 

זכויות ההשתתפות הן:

להביע בחופשיות את עמדותיי, רצונותיי ורגשותי

לזכות להקשבה מתוך התחשבות, שיתוף וכבוד

להיות שותף בקביעת נהלים שיבטיחו את זכויותיי ובהחלטות הקובעות את גורלי, ליהנות מחופש מידע והליך הוגן

חיפוש כתבה לפי נושא:
כתבות נוספות:

סם האונס

מדובר בסם שהיה בעבר נפוץ בארה"ב ועשה "עליה" ארצה. הסם מוכנס למשקאות של קורבנות תמימים וגורם להם להתמזמז ולקיים יחסי מין מבלי שהם מודעם למה

קרא עוד »

שלוש ארבע ולעבודה

דעו את זכויותיכם… גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים15 שנה.גיל העסקה מותר במהלך חופשת לימודים14 שנה.שעות עבודה מותרות ביוםעד 8 שעות ביום (שבוע עבודה בן

קרא עוד »

פגיעה מינית- לאן פונים?

אונס, תקיפה מינית, הטרדה מינית, זכויות, ניצול מיני מסחרי. מרכז סיוע לנפגעיות אונס ותקיפה מינית מרכזי הסיוע מעניקים יעוץ ותמיכה טלפוניים, ליווי ראשוני למשטרה ו/או

קרא עוד »

תפריט נגישות

מהי הניידת הדיגיטלית?

אם כתבת משהו אישי, על כאב, התלבטות או כל דבר שמעסיק אותך, אז אנחנו שם..  באינסטגרם, טיקטוק, סטיפס, ASK. רואים, קוראים, מגיבים…